A pályázat címe:
Az Agrokémia és Talajtan online (ATON) szakfolyóirat indítása

A pályázat azonosítója:
TÁMOP-4.2.3 -08/1/KMR-2008-0008


Kedvezményezett :

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet (MTA ATK TAKI)

Cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
Igazgatóság-Titkárság telefon és fax: (+36-1) 212-2265

Honlap: www.mta-taki.hu

Igazgató: Prof. Dr. Lehoczky Éva E-mail: lehoczky@rissac.hu

Gazdasági igazgató: Dr. Gaál Ágnes E-mail: gaal.agnes@rissac.hu

 

A projekt összköltségvetése: 25.197.000,- Ft

A projekt időtartama: 2010. június 01. – 2012. november 30.

 

Projekt menedzsment szervezet:

E-mail: aton@iif.hu

Projekt menedzser: Koós Sándor E-mail: koos@rissac.hu

Projekt menedzser (2011 január 31-ig): Dr. Magyar Marianna E-mail: magyar@rissac.hu

Pénzügyi, jogi vezető: Dr. Gaál Ágnes E-mail: gaal.agnes@rissac.hu

Szakmai vezető: Budayné Baráth Blanka E-mail: blanka@rissac.hu

 

Projekt leírás:

Célunk az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN folyóirat online elindítása. Online szerkesztőségi rendszer működtetésével korszerű informatikai környezetben biztosítjuk a talajtan, az agrokémia, a növénytáplálás, a talajmikrobiológia, és az agroökológia szakterületi kutatások eredményeinek disszeminációját. Az elmúlt 57 évfolyam szakmai anyagainak naprakésszé tételével és a kiemelkedő szakcikkek angol nyelvű megjelentetésével a folyóirat impakt faktorának elérését kívánjuk elősegíteni.


Háttérinformációk:

Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN c. magyar nyelven megjelenő, lektorált tudományos folyóiratot 1951-ben alapították, mindvégig a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) kiadványaként jelent meg. A folyóirat a talajtan, az agrokémia és növénytáplálás, a talajmikrobiológia, és az agroökológia szakterületeken közöl eredeti tudományos közleményeket; „Szemle" rovatában összefoglaló és elemző témaismertetéseket, beszámolókat hazai és nemzetközi rendezvényekről, valamint könyvismertetéseket közöl. „Vita" rovatában helyt ad egy-egy aktuális tudományos kérdésben képviselt eltérő véleményeknek, polémiáknak.
Szerkesztőbizottsága a szakterület hazai prominens személyiségeiből áll. A folyóirat a Ph.D. képzésben részt vevő hallgatók és fiatal szakemberek jelentős publikációs színtere is.
A magyar nyelvű eredeti szakcikkeket hosszú időn keresztül három, idegen nyelven készülő rövid összefoglaló egészítette ki, amelyek a táblázat- és ábrafeliratokat is tartalmazták. Később – főként anyagi okok miatt – az idegen nyelvű összefoglalók csak két nyelven jelentek meg, jelenleg csupán angolul. Időszakosan (valamely nemzetközi rendezvény apropóján) angol nyelvű kötetek is megjelentek. A folyóirat jelenleg az Akadémiai Kiadó gondozásában, évente 480–550 oldal terjedelemben jelenik meg, 2 számban. A megjelenési példányszáma 1952-ben 500-zal indult, ami a 70-es évekre 1150-re emelkedett, jelenleg 300. Noha ez nem mondható soknak, a kevés magyar nyelvű szakfolyóirat egyikeként mégis fontos missziót teljesít a magyar szaknyelv ápolásával.


A projekt fő tevékenységei:

Online környezet és rendszer kialakítása elektronikus szakfolyóirathoz: Az elektronikus szakfolyóirat szerkesztéséhez, kereshetővé tételéhez, megjelenítéséhez szükséges rendszer, részei:
- Elektronikus dokumentumkezelő rendszer
- Elektronikus szerkesztőségi és kereskedelmi rendszer
- Portál
- Z39.50 és OAI-PMH szerver funkcionalitás

Online rendszer testre szabása: A webes megjelenés főbb alegységei (az online rendszereken túl): szerkesztő bizottság, rendelési információk, instrukciók a szerzőknek, a publikált szerzők bemutatása, elérhetőségük, fórum, linkek kialakítása.

Online rendszert működtetők oktatása: A rendszer optimális és hatékony működtetéséhez szükséges kezelés elsajátítása.


Adatbázis építés

Digitális adattartalom előállítás: Az online rendszer adatokkal való feltöltése, a projekt esetében két irányú folyamat:
- új, elektronikus folyóiratszám megjelenése (próbaverziós, tesztelés alakítás, véglegesítés),
- a folyóirat papíron megjelent 57 évfolyamának archiválása és megjelentetése.
Digitális adattartalom előállítás egyéb tevékenységei:
Szakfordítói tevékenység: a Szerkesztőbizottság által (az új és archív folyóiratszámokból) kiválasztott cikkek angol nyelvű szakfordítása. A magyar mellett az angol nyelvű megjelenés növeli a publikációk ismertségét, elismertségét, a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadása valósul meg.
Szakkommentárok készítése: Az archív folyóirat számok szakcikkeinek naprakésszé tétele. A Szerkesztőbizottság által kiválasztott archív cikkek szakkommentárjának elkészítését a vonatkozó szakterület kiemelkedő személyiségei végzik. Összegző jellegű feldolgozásokat eredményez, melyek tudománytörténeti szempontból is jelentős értéket képviselnek. Az elkészült anyagok a szakterületi felsőfokú oktatást is segíthetik.

Online tartalom felépítése, nyomon követése, naprakésszé tétele: A webes megjelenés főbb alegységeinek - szerkesztő bizottság, rendelési információk, instrukciók a szerzőknek, a publikált szerzők bemutatása, elérhetőségük, fórum, linkek - tartalommal való megtöltése.

Fórum, levelezés rovatok követése, szerkesztőségi rendszer működtetése: A webes megjelenés interaktív elemei optimális működésükhöz folyamatos felügyeletet igényelnek. A szerkesztőségi rendszeren keresztül zajlik az új folyóiratszámok leendő cikkeinek befogadása, lektorálása, szerkesztése.

Várható eredmények:
A könnyebb elérhetőség (külföldi is) várhatóan növeli a publikációk elismertségét, a publikációs kedvet.
A kereshető katalógusrendszer segítségével könnyen megtalálhatják a felhasználók az őket érdeklő közleményeket.
Mivel a hagyományosan publikált szakirodalomnál kevésbé költséges, nagyobb terjedelmű, színes kiadások is lehetségessé válnak.
A magyar szaknyelv ápolása, terjesztése új teret nyer.
Az Internet lehetőségeiből fakadóan, bármely keresőprogramba beírt szakkifejezés segítségével könnyen rábukkanhatnak a közleményre azok is, akikhez a papír-alapú folyóirat nem juthat el.

Közvetetten a projekt megvalósulása pozitívan hat a tudomány szerepének társadalmi elfogadására, megkönnyíti a tudományos eredmények hasznosulását a releváns társadalmi rétegek számára.