Lektori vélemény / Review Sheet

Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN részére / Agrochemistry and Soil Science

Szerző / Author(s):

Cím / Title:

1. Beleillik-e a dolgozat témája a folyóirat profiljába? / Does the topic of the article match the profile of the journal?

2. A dolgozat jellege (Eredeti, módszertani munka, vagy a szemle-, ill. vitarovatba való?) / Type of manuscript: original research paper, review or discussion paper

3. Eleget tesz-e a dolgozat a folyóirat által támasztott szakmai követelményeknek, formai előírásoknak? Szabatossága és magyarossága megfelelő-e / Does the article adhere to the Journal's standards? Is it written in correct English?

4. Eredeti-e a közlemény? A téma kidolgozásának módja és formája megfelelő-e? / Is it an original paper? Is the topic treated in a suitable manner and form?

5. A cím jól kifejezi-e a dolgozat tartalmát és mondanivalóját? / Does the title of the paper clearly describe the content of the article?

6. Szükségesnek tartja-e a dolgozat szövegének kiegészítését, ill. lerövidítését? Nincs-e átfedés az ábrák és a táblázatok között; szükséges-e az összes? / Do the figures or tables give accurate information about the processed data? Are all the figures and tables necessary? Is there any overlapping? Does the text of the paper need to be supplemented or shortened?

7. A dolgozat szövege, ábrái és táblázatai kellőképpen és érthetően megválaszolják-e a felvetett kérdéseket? / Do the text, tables and figures give adequate answers to the questions raised?

8. A dolgozatban idézett irodalmi hivatkozások megfelelőek-e? / Are the references accurate?

9. A magyar és az idegen nyelvű összefoglaló szövege, terjedelme és tartalma elfogadható-e? Szükséges-e idegen nyelvű összefoglaló? / Does the abstract reflect the content of the article? Are the content and length of the manuscript appropriate?

10. A dolgozat közlésre alkalmas / The article can be accepted for publication:

                                                           a) jelen formájában / in its present form
                                                           b) kisebb javításokkal / after minor revision
                                                           c) átdolgozás után. / after major revision
                                                           d) nem alkalmas közlésre / reject due to poor quality

11. Megjegyzések, észrevételek, indoklások, javaslatok / Comments / opinions / recommendations:

 

Az űrlap letöltése doc formátumban / Download the review sheet in doc format